Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

Te rārangi ā-rōpū

Acarina (Ngā pūwereriki me ngā tiki)

Amphipoda (He pekepeke)

Araneae (Ngā pūngāwerewere)

Blattodea (Ngā papata)

Chilopoda (Ngā weri)

Coleoptera (Ngā pītara)

Collembola (Ngā hikupana)

Dermaptera (Ngā matā)

Diplopoda (Ngā waemano)

Diptera (Ngā waeroa me ngā ngaro)

Gastropoda (Ngā putoko me ngā ngata)

Hemiptera (Ngā ngārara)

Hirudinea (Ngā noke ngongo toto)

Hymenoptera (Ngā pōpokorua, ngā katipō me ngā pī)

Isopoda (Ngā pāpapa)

Isoptera (Ngā pōpokotea)

Lepidoptera (Ngā pūrēhua me ngā pūrerehua)

Mantodea (Ngā whē/rō)

Odonata (Ngā kapowai me ngā ‘kapo–kōhine’)

Oligochaeta (Ngā noke)

Onychophora (Ngā peripatus)

Opiliones (Kaihauhake)

Orthoptera (Ngā wētā, ngā pihareinga, ngā māwhitiwhiti)

Phasmatodea (Ngā whē/rō)

Phthiraptera (Ngā kutu)

Plecoptera ()

Plecoptera ()

Pseudoscorpiones (Te hikutimo horihori)

Psocoptera (Ngā ‘kutu–pukapuka’/ ngā psocid)

Pulmonata ()

Pulmonata ()

Siphonaptera (Ngā puruhi / ngā tuiau)

Thysanoptera (Ngā ‘tiripi’)

Thysanura (Te ‘ika hiriwa’)

Turbellaria (Ngā noke papatahi)